Nedanstående projekt som tidigare beviljats finansiering av Trafikverket har vid TRANSPORTEKONOMIS uppstart införlivats i programmet:

Bytesmotstånd – vad består det av och hur stort är det?

Projektledare: Jenny Widell, Sweco
Avslutat juni 2018
Rapport

SAMPERS 4 – fortsättning

Projektledare: Ida Kristoffersson, VTI
Avslutat juni 2018
Projektbeskrivning

Arbetet med att förbättra Sampers regionala modellen genom att skatta om och skriva helt ny kod har pågått i ungefär 2 år. Projektet syftar till få en fungerande programvara. Målet är att omskattade Sampers efter genomfört projekt är implementerad och ger rimliga resultat för SAMM-regionen.

Demonstration av och rekommendationer för nya sätt att samla in individuell resvaneinformation

Projektledare: Jenny Eriksson, VTI
Avslutat oktober 2018
Rapport

CBA för cykel i praktiken

Projektledare: Maria Börjesson, VTI
Avslutas: december 2018
Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka hur en tydligare koppling kan uppnås mellan utformningen av specifika cykelinvesteringar och GC-kalk. Detta för att möjliggöra för Stockholm och andra städer att göra en samhällsekonomisk rangordning av sina föreslagna cykelåtgärder. Detta är av särskilt stor vikt när allt mer resurser satsas på cykelinfrastruktur.

Effektsamband för persontågsparkens sammansättning

Projektledare: Oskar Fröidh, KTH
Avslutas: januari 2019
Projektbeskrivning

Ta fram ett underlag för beslut om hur Trafikverket skulle kunna nyttiggöra kunskapen på kort och medellång sikt och ge förslag på en väg framåt.

Effektsamband mellan ackumulerad tonnage och felfrekvens på räl

Projektledare: Kristofer Odolinski, VTI
Avslutas: mars 2019
Projektbeskrivning

Projektet syftar till framtagande av effektsamband mellan ackumulerat tonnage och felfrekvens på räl. Ackumulerat tonnage är relevant att användas som ett mått på komponentens ålder när effektsamband med felfrekvens ska fastställas. Det är inte antal år i drift som enkom påverkar slitage, utan komponentens nedbrytning är även trafikberoende. Nytt samband ska nyttjas i prioritering av underhållsåtgärder.

Tillståndsbedömning av järnvägens infrastruktur i ett reinvesteringsperspektiv

Projektledare: Kristofer Odolinski, VTI
Avslutas: augusti 2019
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att ta fram kostnads- och felsamband när tillståndet förändras, framförallt som en följd av ökat ackumulerat tonnage/ålder.

Diskontering av restidsnyttor, trafiksäkerhet och koldioxid

Projektledare: Disa Asplund, VTI
Avslutas: september 2019
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla och testa en modell för diskontering av samhällsekonomiska effekter av investeringar i transportinfrastruktur. Det finns argument för att diskonteringsräntan både ska sänkas och höjas, varför projektet ska granska och testa metoder för att, inledningsvis, fastställa diskonteringsräntans storlek.

Estimation and implementation of a stochastic/deterministic logistics module in Samgods

Projektledare: Samuel Lindgren, VTI
Avslutas: september 2019
Projektbeskrivning

This project entails the estimation of discrete choice models for all relevant Samgods commodity groups using updated cost and time variables and the new Samgods commodity classification. It also includes a detailed evaluation of discrete choice models and specifications, which can be used as a foundation for a stochastic logistics module.

Kostnader för trafikbuller fördelat på olika boendemiljöer

Projektledare: Jan-Erik Swärdh, VTI
Avslutas: oktober 2019
Projektbeskrivning

Fördelning av kostnad för bullestörningar, för vistelse inne och utanför bostaden, bygger på schabloner och ser ut 50% – 50%. Projekte syftar till, med utgångspunkt i empiriska metoder över bostadsproser, analysera om annan fördelning är mer förenlig med individers betalningsvilja för minskade bullerstörningar.

Styrmedel för fossilfria bilresor

Projektledare: Roger Pyddoke, VTI
Avslutas: oktober 2019
Projektbeskrivning

Projektet syftar till undersökning av vilka styrmedel som kan krävas för att närma sig klimatmålen med hjälp av fordon som drivs med förnybara energikällor och/eller är energisnålare, samt vilka välfärdsfaktorer som är förknippade med med olika styrmedelskombinationer. Projektet har 2 delar: 1. dataanskaffning 2. analys av en kombination av en bilägandemodell och en bilparksmodell map en uppsättning av styrmedel.

WTP to reduce traffic risks in Sweden – A focus on the risk source ans scope sensitivity

Projektledare: Henrik Andersson, gästforskare VTI
Avslutas: oktober 2019
Projektbeskrivning

The aim of this study is to elicit individual preferences for traffic risks and main objectives are fourfold: (i) to elicit a VSL (value of statistical life) and VSI (value of a statistical illness) for road, railway, air- and sea-traffic safety than can be used for policy purposes, (ii) to examine scope sensitivity between samples to examine the validity of the currently used ASEK values, (iii), to elicit equivalent monetary values for non-fatal risks and (iv) to examine the difference in estimates between the DCE (discrete choice experiment) and CV (contingent valuation) methods. To examine objective (i) we will use DCE since that survey mode is best suited to examine the effect on transport mode on respondents’ WTP (willingness to pay). Objective (iv) will be achieved by creating identical surveys where only the WTP questions will differ between samples, i.e. respondents will either face DCE or CV questions. The design of the surveys in the DCE and CV will allow for objective (iii) to be achieved at a minimal additional cost for the whole project.

Optimal kollektivtrafikering och optimala subventioner i storstad, småstad och glesbygd

Projektledare: Maria Börjesson, VTI
Avslutas: december 2019
Projektbeskrivning

Projektet kommer att ge bättre möjligheter till analyser av steg 1 och steg 2 åtgärder, genom modellering av kollektivtrafik. Tillämpad modell studerar samhällsekonomiskt optimal turtäthet, taxor och avstånd mellan hållplatser för buss samtidigt som den optimerar prissättning av biltrafik och allokering av antal körfält till kollektivtrafik, bil och cykel. Projektet avser studera optimala taxor och turtätheten i glesbygd och i storstad, och även i glesare områden runt storstäder.

Strategisk transportmodell för storstad (Stockholmsregionen) – Sampers och MATSim (IHOP 4)

Projektledare: Gunnar Flötteröd, VTI
Projektbeskrivning

Denna etapp syftar till framtagandet av en fullskalig modell för Stockholms regionen, för att i synnerhet förbättra modellering av trängsel problematiken. Mer i detalj ingår det i projektet att ta fram och leverera ett fungerande strategisk transportmodellsystem för Region Stockholm, innehållande modellspecifikationer, implementerade mjukvaror, vetenskaplig och praktisk dokumentation. Det ingår även att svara för viss kompetensutveckling för ett antal intressenter för användande och underhåll av systemet samt föreslå fortsatt utveckling. Allmän information och presentation av modellsystemet för lämpliga grupperingar ska också genomföras inom projektet.

Modell för policy- och styrmedelanalyser

Projektledare: Roger Pyddoke, VTI
Projektbeskrivning

Projektet ska analysera, för en medelstor stad (Uppsala), samspelet mellan olika lokala styrmedel i form av utbud och prissättning för kollektivtrafik och parkering, närmare bestämd trängselskatt och parkeringsavgifter. Projektets resultat ska inbegripas i BUPOV modellen (BussUtbud- och Prissättning – OptimeringsVerktyg), för mer generella analyser av främst steg 1 och steg 2-åtgärder, i skillnad från existerande högupplösta modeller (SAMPERS, CONTRAM m. fl.) som nyttjas för steg 3 och steg 4-åtgärder.

Optimal kollektivtrafikering och optimala subventioner i storstad, småstad och glesbygd

Projektledare: Henrik Andersson, gästforskare VTI
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att skapa förståelse för: A. vilka rättvise- och fördelningseffekter investeringar i transportområdet ger upphov till, med fokus på samband mellan tillgänglighet och livsmedelpriser SAMT B. hur stora nyttor medborgare och tjänstemän är villiga att offra i utbyte mot en jämn fördelning.

Varia – bilrestider i storstad

Projektledare: Erik Jenelius, KTH
Avslutas: februari 2020
Projektbeskrivning

Målet med projektet är att idenifiera för vilken restidsfördelning skall spridningsmått uppskattas och värderas, samt vilka variationskällor som ger sådan variation som bidrar till ”osäkerhet”.