Nedanstående projekt som tidigare beviljats har vid TRANSPORTEKONOMIS uppstart införlivats i programmet (listan är under uppdaterande):

Bytesmotstånd – vad består det av och hur stort är det?

Projektledare: Jenny Widell, Sweco
Avslutat juni 2018
Rapport

Demonstration av och rekommendationer för nya sätt att samla in individuell resvaneinformation

Projektledare: Jenny Eriksson, VTI
Avslutat juni 2018
Rapport

SAMPERS 4 – fortsättning

Projektledare: Ida Kristoffersson, VTI
Avslutat juni 2018
Projektbeskrivning

Arbetet med att förbättra Sampers regionala modellen genom att skatta om och skriva helt ny kod har pågått i ungefär 2 år. Projektet syftar till få en fungerande programvara. Målet är att omskattade Sampers efter genomfört projekt är implementerad och ger rimliga resultat för SAMM-regionen.

CBA för cykel i praktiken

Projektledare: Maria Börjesson, VTI
Avslutas: december 2018
Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka hur en tydligare koppling kan uppnås mellan utformningen av specifika cykelinvesteringar och GC-kalk. Detta för att möjliggöra för Stockholm och andra städer att göra en samhällsekonomisk rangordning av sina föreslagna cykelåtgärder. Detta är av särskilt stor vikt när allt mer resurser satsas på cykelinfrastruktur.

Effektsamband för persontågsparkens sammansättning

Projektledare: Oskar Fröidh, KTH
Avslutas: januari 2019
Projektbeskrivning

Ta fram ett underlag för beslut om hur Trafikverket skulle kunna nyttiggöra kunskapen på kort och medellång sikt och ge förslag på en väg framåt.